IVD Express: International Van Delivery

POLÍTICA DE PRIVACITAT

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant l’establert a la legislació vigent, IVDExpress (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits a IVDExpress és: Pere Vila, amb NIF: 39387975S (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

 • Direcció: C/ Llum, 21, 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
 • Telèfon de contacte: 649 98 60 77
 • Email de contacte: transport@ivdexpress.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment de l’establert en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptades per IVDExpress, mitjançant els formularis estesos en les seves pàginas quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre IVDExpress i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el previst en el RGPD i la LOPD-GDD, excepte que sigui d’aplicació la excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifíca, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sometra als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels que són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament sera responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a IVDExpress són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. IVDExpress es compromet a recaptar el consentimento exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentimento en qualsevol moment. Sera tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en les que l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través dels formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, s’informarà en cas de que la complimentació d’algun d’ells sigui obligatòria degut a que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a que es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per IVDExpress amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalizació, operativa i estadística, i actividats pròpies de l’objecte social d’IVDExpress, així com per l’extracció, magatzematge de dades i estudis de marketing per adequar el Contingut ofertat a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a que es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donaran a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals nomçes seran retinguts durant el temps mínim necessari per les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 12, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

– Raiola Networks, S.L. amb domicili en Avenida de Magoi 66 Semisotano, Derecha, 27002 Lugo.

– Google Spain SL amb domicili en Plaza Pablo Ruiz Picasso, Madrid (28010).

En cas de que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país u organització internacional, en el moment en que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país u organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de la existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d’edat

Respectant l’establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per IVDExpress. Si es tracta d’un menor de 14 anys, sera necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la que els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

IVDExpress es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d’una altre manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web explica amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, degut a que IVDExpress no pot garantitzar la inexpugnabilitat d’internet ni la absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un risc elevat pels drets i llibertats de les persones físiques. Seguint l’establert a l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o ilícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantitzar per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre IVDExpress i podrà, per tant, exercir enfront al Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si IVDExpress està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que IVDExpress hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals han sigut recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altre base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals han sigut tractades ilícitament; les dades personals han de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin sigut obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquelles dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui ilícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas de que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquell altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part d’IVDExpress.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent donat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-www.ivdexpress.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos que s’admeteixi la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, así com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la que es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i/o correu electrònic:

 • Direcció postal: C/ Llum, 21, 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)
 • Correu electrònic: transport@ivdexpress.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a pàginas web de tercers diferents d’IVDExpress, i que per tant no són operats per IVDExpress. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas de que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la manera en la que se estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

És necessari que l’Usuari hagi llegit i que estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals per a que el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

IVDExpress es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvios o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificades de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al corrent dels últims canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

XARXES SOCIALS

Copyright 2023 © Tots els drets reservats | ivdexpress.com |

Abrir chat
1
¿Necesitas transportar tu mercancía?
¡Hola!

Podemos transportar lo que necesites.

Porque para nosotros, tu mercancía es única.

¿En qué podemos ayudarte?